• درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اصفهان
تلفن تماس:  03132226741