• درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اصفهان
تلفن تماس:  03132226741

فیزیوتراپی

لیزر پرتوان-مگنت تراپی-شاک ویو تراپی-تکار تراپی-بایوفیدبک تراپی